امروز:

7 اسفند 1402 4:40 ب.ظ

همایش ملی نقش اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق در رونق تولید و مهار تورم

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسدکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

رئیس هیئت مدیره شرکت آریا اندیشه صنعت اکسین

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

سرپرست تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

دبیر کمیته علمی و داوریدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

مدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

دبیر کمیته اجرایی 

 

 

دبیر شورای سیاستگذاری